empty
 
 
股息计算器

股息计算器

本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#AAPL 28.10.2021 08.11.2021 11.11.2021 05.11.2021 0.22 季度
#AIG 04.11.2021 16.12.2021 30.12.2021 15.12.2021 0.32 季度
#AXP 08.12.2021 07.12.2021 10.02.2022 06.01.2022 0.43 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 季度
#BAC 20.10.2021 03.12.2021 31.12.2021 02.12.2021 0.21 季度
#BK 19.10.2021 01.11.2021 12.11.2021 12.10.2021 0.34 季度
#BHP 08.09.2021 03.09.2021 21.09.2021 02.09.2021 4 6个月
#C 21.10.2021 01.11.2021 24.11.2021 29.10.2021 0.51 季度
#CAT 08.12.2021 20.01.2022 18.02.2022 19.01.2022 1.11 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CMCSA 10.12.2021 05.01.2022 26.01.2022 04.01.2022 0.25 季度
#CSCO 12.12.2021 05.01.2022 26.01.2022 10.01.2022 0.37 季度
#CVX 27.10.2021 18.11.2021 10.12.2021 17.11.2021 1.34 季度
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6个月
#EBAY 25.10.2021 01.12.2021 17.12.2021 30.11.2021 0.18 季度
#F 10.01.2022 31.01.2022 01.03.2022 28.01.2022 0.10 季度
#FCX 22.09.2021 14.01.2022 01.02.2022 13.01.2022 0.15 季度
#FDX 19.11.2021 13.12.2021 27.12.2021 10.12.2021 0.75 季度
#GE 10.12.2021 21.12.2021 25.01.2022 20.12.2021 0.08 季度
#GILD 26.08.2021 15.12.2021 30.12.2021 14.12.2021 0.71 季度
#GS 13.10.2021 02.12.2021 30.12.2021 01.12.2021 2.00 季度
#HAL 17.11.2021 09.12.2021 22.12.2021 08.12.2021 0.0450 季度
#HD 18.11.2021 02.12.2021 16.12.2021 01.12.2021 1.65 季度
#HON 01.10.2021 12.11.2021 03.12.2021 10.11.2021 0.98 季度
#HPQ 16.11.2021 08.12.2021 05.01.2022 07.12.2021 0.25 季度
#IBM 26.10.2021 10.11.2021 10.12.2021 09.11.2021 1.64 季度
#INTC 16.09.2021 07.11.2021 01.12.2021 04.11.2021 0.3475 季度
#IP 11.01.2022 18.02.2022 15.03.2022 17.01.2022 0.463 季度
#JNJ 04.01.2022 22.02.2022 08.03.2022 18.02.2022 1.06 季度
#JPM 14.12.2021 06.01.2022 31.01.2022 05.01.2022 1.00 季度
#KO 21.10.2021 01.12.2021 15.12.2021 30.11.2021 0.42 季度
#KHC 27.10.2021 26.11.2021 17.12.2021 24.11.2021 0.4 季度
#MA 30.11.2021 07.01.2022 09.02.2022 06.01.2022 0.49 季度
#MCD 23.09.2021 01.12.2021 15.12.2021 30.11.2021 1.38 季度
#MDLZ 10.12.2021 13.12.2021 14.01.2022 30.12.2021 0.35 季度
#MGM 03.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 09.12.2021 0.002 季度
#MMM 09.11.2021 19.11.2021 12.12.2021 18.11.2021 1.48 季度
#MO 08.12.2021 23.12.2021 10.01.2022 22.12.2021 0.90 季度
#MRK 30.11.2021 15.12.2021 07.01.2022 14.12.2021 0.69 季度
#MRVL 16.12.2021 07.01.2022 26.01.2022 06.01.2022 0.06 季度
#MS 14.10.2021 29.10.2021 15.11.2021 28.10.2021 0.70 季度
#MSFT 07.12.2021 17.02.2022 10.03.2022 16.02.2022 0.62 季度
#NKE 18.11.2021 06.12.2021 28.12.2021 03.12.2021 0.305 季度
#ORAN 29.09.2021 10.12.2021 30.12.2021 09.12.2021 0.257 季度
#ORCL 09.12.2021 07.01.2022 19.01.2022 06.01.2022 0.32 季度
#PBR 22.11.2021 03.12.2021 22.12.2021 02.12.2021 0.616 未指定
#PEP 18.11.2021 03.12.2021 07.01.2022 02.12.2021 1.075 季度
#PFE 10.12.2021 28.01.2022 04.03.2022 27.01.2022 0.40 季度
#PG 11.01.2022 20.01.2022 15.02.2022 20.01.2022 0.87 季度
#QCOM 29.09.2021 02.12.2021 16.12.2021 01.12.2021 0.68 季度
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 季度
#SBUX 10.11.2021 11.02.2022 25.02.2022 10.01.2022 0.49 季度
#SPY 16.09.2021 20.12.2021 31.01.2022 17.12.2021 1.636 季度
#T 16.12.2021 10.01.2022 01.02.2022 07.01.2022 0.52 季度
#TRI 02.11.2021 18.11.2021 15.12.2021 17.11.2021 0.405 季度
#TRV 19.10.2021 10.12.2021 31.12.2021 09.12.2021 0.88 季度
#UBS 26.01.2021 14.04.2021 15.04.2021 13.04.2021 0.12
#UL 23.04.2021 05.11.2021 01.12.2021 04.11.2021 0.493 季度
#UPS 04.11.2021 22.11.2021 08.12.2021 19.11.2021 1.02 季度
#V 22.10.2021 12.11.2021 07.12.2021 11.11.2021 0.375 季度
#VZ 02.12.2021 10.01.2022 01.02.2022 07.01.2022 0.64 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 26.10.2021 05.11.2021 01.12.2021 11.11.2021 0.20 季度
#WMT 18.02.2021 12.10.2021 03.01.2022 09.12.2021 0.55 季度
#XOM 27.10.2021 12.11.2021 10.12.2021 10.11.2021 0.88 季度
单号
#AAPL
宣布日期 登记日期
28.10.2021 08.11.2021
发放日期 除息日期
11.11.2021 05.11.2021
数量 时期
0.22 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
04.11.2021 16.12.2021
发放日期 除息日期
30.12.2021 15.12.2021
数量 时期
0.32 季度
#AXP
宣布日期 登记日期
08.12.2021 07.12.2021
发放日期 除息日期
10.02.2022 06.01.2022
数量 时期
0.43 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.005 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
20.10.2021 03.12.2021
发放日期 除息日期
31.12.2021 02.12.2021
数量 时期
0.21 季度
#BK
宣布日期 登记日期
19.10.2021 01.11.2021
发放日期 除息日期
12.11.2021 12.10.2021
数量 时期
0.34 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
08.09.2021 03.09.2021
发放日期 除息日期
21.09.2021 02.09.2021
数量 时期
4 6个月
#C
宣布日期 登记日期
21.10.2021 01.11.2021
发放日期 除息日期
24.11.2021 29.10.2021
数量 时期
0.51 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
08.12.2021 20.01.2022
发放日期 除息日期
18.02.2022 19.01.2022
数量 时期
1.11 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
10.12.2021 05.01.2022
发放日期 除息日期
26.01.2022 04.01.2022
数量 时期
0.25 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
12.12.2021 05.01.2022
发放日期 除息日期
26.01.2022 10.01.2022
数量 时期
0.37 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
27.10.2021 18.11.2021
发放日期 除息日期
10.12.2021 17.11.2021
数量 时期
1.34 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
04.12.2019 16.12.2019
发放日期 除息日期
16.01.2020 13.12.2019
数量 时期
0.88 6个月
#EBAY
宣布日期 登记日期
25.10.2021 01.12.2021
发放日期 除息日期
17.12.2021 30.11.2021
数量 时期
0.18 季度
#F
宣布日期 登记日期
10.01.2022 31.01.2022
发放日期 除息日期
01.03.2022 28.01.2022
数量 时期
0.10 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
22.09.2021 14.01.2022
发放日期 除息日期
01.02.2022 13.01.2022
数量 时期
0.15 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
19.11.2021 13.12.2021
发放日期 除息日期
27.12.2021 10.12.2021
数量 时期
0.75 季度
#GE
宣布日期 登记日期
10.12.2021 21.12.2021
发放日期 除息日期
25.01.2022 20.12.2021
数量 时期
0.08 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
26.08.2021 15.12.2021
发放日期 除息日期
30.12.2021 14.12.2021
数量 时期
0.71 季度
#GS
宣布日期 登记日期
13.10.2021 02.12.2021
发放日期 除息日期
30.12.2021 01.12.2021
数量 时期
2.00 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
17.11.2021 09.12.2021
发放日期 除息日期
22.12.2021 08.12.2021
数量 时期
0.0450 季度
#HD
宣布日期 登记日期
18.11.2021 02.12.2021
发放日期 除息日期
16.12.2021 01.12.2021
数量 时期
1.65 季度
#HON
宣布日期 登记日期
01.10.2021 12.11.2021
发放日期 除息日期
03.12.2021 10.11.2021
数量 时期
0.98 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
16.11.2021 08.12.2021
发放日期 除息日期
05.01.2022 07.12.2021
数量 时期
0.25 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
26.10.2021 10.11.2021
发放日期 除息日期
10.12.2021 09.11.2021
数量 时期
1.64 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
16.09.2021 07.11.2021
发放日期 除息日期
01.12.2021 04.11.2021
数量 时期
0.3475 季度
#IP
宣布日期 登记日期
11.01.2022 18.02.2022
发放日期 除息日期
15.03.2022 17.01.2022
数量 时期
0.463 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
04.01.2022 22.02.2022
发放日期 除息日期
08.03.2022 18.02.2022
数量 时期
1.06 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
14.12.2021 06.01.2022
发放日期 除息日期
31.01.2022 05.01.2022
数量 时期
1.00 季度
#KO
宣布日期 登记日期
21.10.2021 01.12.2021
发放日期 除息日期
15.12.2021 30.11.2021
数量 时期
0.42 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
27.10.2021 26.11.2021
发放日期 除息日期
17.12.2021 24.11.2021
数量 时期
0.4 季度
#MA
宣布日期 登记日期
30.11.2021 07.01.2022
发放日期 除息日期
09.02.2022 06.01.2022
数量 时期
0.49 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
23.09.2021 01.12.2021
发放日期 除息日期
15.12.2021 30.11.2021
数量 时期
1.38 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
10.12.2021 13.12.2021
发放日期 除息日期
14.01.2022 30.12.2021
数量 时期
0.35 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
03.11.2021 10.12.2021
发放日期 除息日期
15.12.2021 09.12.2021
数量 时期
0.002 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
09.11.2021 19.11.2021
发放日期 除息日期
12.12.2021 18.11.2021
数量 时期
1.48 季度
#MO
宣布日期 登记日期
08.12.2021 23.12.2021
发放日期 除息日期
10.01.2022 22.12.2021
数量 时期
0.90 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
30.11.2021 15.12.2021
发放日期 除息日期
07.01.2022 14.12.2021
数量 时期
0.69 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
16.12.2021 07.01.2022
发放日期 除息日期
26.01.2022 06.01.2022
数量 时期
0.06 季度
#MS
宣布日期 登记日期
14.10.2021 29.10.2021
发放日期 除息日期
15.11.2021 28.10.2021
数量 时期
0.70 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
07.12.2021 17.02.2022
发放日期 除息日期
10.03.2022 16.02.2022
数量 时期
0.62 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
18.11.2021 06.12.2021
发放日期 除息日期
28.12.2021 03.12.2021
数量 时期
0.305 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
29.09.2021 10.12.2021
发放日期 除息日期
30.12.2021 09.12.2021
数量 时期
0.257 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
09.12.2021 07.01.2022
发放日期 除息日期
19.01.2022 06.01.2022
数量 时期
0.32 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
22.11.2021 03.12.2021
发放日期 除息日期
22.12.2021 02.12.2021
数量 时期
0.616 未指定
#PEP
宣布日期 登记日期
18.11.2021 03.12.2021
发放日期 除息日期
07.01.2022 02.12.2021
数量 时期
1.075 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
10.12.2021 28.01.2022
发放日期 除息日期
04.03.2022 27.01.2022
数量 时期
0.40 季度
#PG
宣布日期 登记日期
11.01.2022 20.01.2022
发放日期 除息日期
15.02.2022 20.01.2022
数量 时期
0.87 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
29.09.2021 02.12.2021
发放日期 除息日期
16.12.2021 01.12.2021
数量 时期
0.68 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
19.01.2021 23.03.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 22.03.2021
数量 时期
0.3947 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
10.11.2021 11.02.2022
发放日期 除息日期
25.02.2022 10.01.2022
数量 时期
0.49 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
16.09.2021 20.12.2021
发放日期 除息日期
31.01.2022 17.12.2021
数量 时期
1.636 季度
#T
宣布日期 登记日期
16.12.2021 10.01.2022
发放日期 除息日期
01.02.2022 07.01.2022
数量 时期
0.52 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
02.11.2021 18.11.2021
发放日期 除息日期
15.12.2021 17.11.2021
数量 时期
0.405 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
19.10.2021 10.12.2021
发放日期 除息日期
31.12.2021 09.12.2021
数量 时期
0.88 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
26.01.2021 14.04.2021
发放日期 除息日期
15.04.2021 13.04.2021
数量 时期
0.12
#UL
宣布日期 登记日期
23.04.2021 05.11.2021
发放日期 除息日期
01.12.2021 04.11.2021
数量 时期
0.493 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
04.11.2021 22.11.2021
发放日期 除息日期
08.12.2021 19.11.2021
数量 时期
1.02 季度
#V
宣布日期 登记日期
22.10.2021 12.11.2021
发放日期 除息日期
07.12.2021 11.11.2021
数量 时期
0.375 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
02.12.2021 10.01.2022
发放日期 除息日期
01.02.2022 07.01.2022
数量 时期
0.64 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
26.10.2021 05.11.2021
发放日期 除息日期
01.12.2021 11.11.2021
数量 时期
0.20 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
18.02.2021 12.10.2021
发放日期 除息日期
03.01.2022 09.12.2021
数量 时期
0.55 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
27.10.2021 12.11.2021
发放日期 除息日期
10.12.2021 10.11.2021
数量 时期
0.88 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.